Revit Templates

Giới thiệu về các loại Templates trong Revit.

Cần phân biệt 02 loại tệp mẫu trong Revit:

Project template

File template